Analýzy, komentáře

Projektové schéma AOPK ČR v OPŽP 2021–2027 ve vztahu k podpoře biodiverzity

Od konce roku 2022 je možné podávat žádosti o podporu do výzev Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (dále OPŽP) v Projektovém schématu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK ČR).

Od 2. 5. 2024 jsou otevřené nové výzvy. Navazující 7. výzva pro Specifický cíl 1.3, která je zaměřena na projekty podporující přizpůsobení se změně klimatu a zadržování vody v krajině a 8. výzva pro Specifický cíl 1.6, která se zaměřuje na projekty podporující biodiverzitu a péči o nejcennější části přírody. 

Společným jmenovatelem pro veškeré výzvy OPŽP vyhlášené v rámci Projektového schématu AOPK ČR jsou takzvané „zjednodušené metody vykazování“ (dále ZMV). Hlavním principem ZMV je redukce administrativní zátěže bez nutnosti dokládání účetních dokladů a faktur pro proplacení nákladů.  Výše výdajů se vypočítá na základě cenových položek z tzv. Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí. K této částce je žadateli připočteno ještě 7 % na nepřímé náklady, jako jsou příprava projektové dokumentace, geodetické práce nebo výdaje související s vlastním podáním žádosti.

Limitem pro podání žádosti jsou minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt ve výši 250 000 Kč bez DPH, horním limitem pro celkové výdaje projektu je 200 000 EUR. Procentuální výše podpory se pohybuje v rozmezí 60 – 100 % a liší se podle typu aktivity. Bližší specifikace se nachází v Příručce AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 - Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR.

K hlavním benefitům dotací administrovaných přes Projektové schéma AOPK ČR patří jednoduché podání žádosti on-line, výrazná redukce dokládaných dokumentů bez nutnosti vykazovaní účetních dokladů, dokládání výběrových řízení ke kontrole, rychlé posouzení projektu a proplacení dotace. Celý administrativní proces od podání žádosti do kladného vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace trvá zpravidla 4 měsíce. Po úspěšné realizaci projektu trvá doba proplacení zpravidla do 2 měsíců od podání žádosti o platbu.

V pastevním areálu probíha pastva praturů a exmoorských koní. Foto: Jiří Vlček

Podpora biodiverzity v PR Janovský mokřad

Zástupci Plzeňského kraje prostřednictvím dotací z Projektového schématu AOPK ČR zrealizovali několik projektů na podporu biodiverzity v přírodní rezervaci Janovský mokřad. Hlavním cílem těchto projektů je posílení biodiverzity a ochrana přírodních stanovišť, která se z naší přírody pomalu vytrácí.

Na první pohled se může zdát, že budování tůní, výstavba pozorovatelny a obnovní pastva jsou tři odlišná opatření, která zdánlivě nemají mnoho společného. Nicméně, jejich promyšlenou kombinací na jedné lokalitě lze dosáhnout významných přínosů pro ochranu životního prostředí, podporu biodiverzity a zvýšení povědomí o důležitosti ochrany přírody.

Tůně jsou budovány za účelem vytvoření nových útočišť pro různé druhy vodního ptactva a dalších živočichů. Tůně s odhalenými břehy a mělčinami poskytují ideální prostředí pro hnízdění a migraci mnoha druhů. Zároveň tyto přírodní vodní plochy zvyšují retenci a akumulaci vody v mokřadním prostředí.

V areálu PR Janovský mokřad byly vybudovány vodní prvky v podobě tůní. Foto: Karel Makoň

Výstavba pozorovatelny umožní veřejnosti lépe poznat a sledovat život v PR Janovský mokřad. Pozorovatelna poskytne prostor pro pozorování různých druhů ptáků i dalších živočichů, což pomáhá zvýšit povědomí o důležitosti ochrany přírody.

Obnovní pastva velkými kopytníky na části přírodní rezervace pomáhá potlačit nežádoucí vegetaci a vytváří vhodné prostředí pro rozvoj rostlinných i živočišných společenstev.

Společné propojení těchto projektů posiluje ochranu životního prostředí a podporuje návrat cenných rostlin a živočichů na dané lokalitě. Dotace poskytnuté z Projektového schématu AOPK ČR sehrály klíčovou roli v realizaci těchto projektů. Díky nim se PR Janovský mokřad stává nejen místem přírodního bohatství, ale také významným útočištěm pro mnoho druhů živočichů a rostlin.

Návštěvnická infrastruktura pomáhá nejen k usměrnění návštěvníku, ale i k jejich vzdělávání. Foto: Karel Makoň

Pár dobrých rad na závěr

K ochraně přírody může přispět každý, zamýšlený projektový záměr je vhodné konzultovat s odborníky z příslušných regionálních pracovišť AOPK ČR. Pracovníci AOPK ČR vám poskytnou cenné rady a doporučení, pomohou s identifikací vhodných řešení a mohou být nápomocni při samotném podání žádosti o dotaci. Bližší informace k výzvám v Projektovém schématu AOPK ČR jsou dostupné na webových stránkách.

 


 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.