1/2018

GDPR

Autoři: Markéta Dušková
Již od 25. května 2018 nabývají účinnosti požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Velice rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i nadále, a abychom i my byli v souladu s tímto…

Jarní setkání FOP odloženo

Autoři: Petr Roth
Do konce roku 2017 jsme uspořádali již 12 setkání Fóra ochrany přírody. Je tedy více než logické, že by nyní mělo přijít na řadu setkání třinácté.

Soukromá chráněná území mají svůj den

Autoři: Petr Roth
Ačkoli to pro nás může být hůře pochopitelné, v řadě zemí světa začínají v ochraně přírody in situ hrát stále větší roli soukromá chráněná území.

Krize našich lesů – plošné hynutí porostů na severní Moravě je jen začátek

Autoři: Jaromír Bláha
Na severní Moravě se odehrává pravděpodobně největší kůrovcová kalamita v historii naší země.

O vlcích přehledně na www.navratvlku.cz

Autoři: Karolína Šůlová
Zájemci na webu najdou například doporučení, jak předcházet škodám na hospodářských zvířatech, kde získat na preventivní opatření finance, i jak požádat o náhradu za ty škody, ke kterým již došlo.

KONFERENCE FRAGMENTACE KRAJINY 2018

Autoři: Jana Pěknicová
Již čtvrtá ze série společných konferencí AOPK ČR a ČZU o vybraných otázkách ochrany přírody se uskutečnila počátkem února 2018 v Praze.

XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

Autoři: Libuše Vlasáková
Ve dnech 7.-8. února 2018 se v prostorách Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konal již 16. ročník semináře z ekologie mokřadů a hydrobotaniky.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Autoři: Jan Dušek
Čtvrtstoletí platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny motivovalo k diskusi na 12. setkání Fóra ochrany přírody 41 odborníků s různorodými zkušenostmi s jeho uplatňováním. Setkání se konalo 14.…

Otázky a odpovědi k OPŽP

Autoři: Anna Limrová
Operační program Životní prostředí není jistě tím nejjednodušším dotačním programem a ani nástroj pro sběr žádostí MS2014+ není zdaleka takovým, jaký by kdokoliv mohl očekávat, pokud navazuje na…

Aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů a změny v druhové ochraně

Autoři: Jan Šíma, Jana Zmeškalová
Téma ochrany ohrožených druhů má v časopise Fórum ochrany přírody i v rámci setkání Fóra své významné místo, přičemž pozornost je věnována nejen jednotlivým druhům, ale i přístupu k druhové ochraně…

Ochrana jedinců vs. ochrana populací z pohledu botanika

Autoři: Zuzana Münzbergová
Tento článek by měl přispět k diskuzi o smysluplnosti přesměrování aktuální druhové ochrany zaměřené na úroveň jedinců na ochranu na úrovni populací.

Červené seznamy, jejich legislativní (ne)uchopení a (ne)pochopení v ČR

Autoři: Petr Roth
Červené seznamy se u nás začaly vydávat dokonce již za minulého režimu, otevření se světu po roce 1989 vedlo doslova k „boomu“ jejich produkce pro většinu skupin rostlin a živočichů. Brzy začaly být…

Praktické poznatky z druhové ochrany rostlin a živočichů

Autoři: Vlastimil Kostkan, Filip Trnka, Václav Dvořák
Ochrana jednotlivých druhů rostlin a živočichů, ve slangu legislativy „druhová ochrana“, nemá v dlouhé historii české ochrany přírody zdaleka tak slavnou minulost, jako ochrana územní. Přestože se…

Chráníme dostatečně druhové bohatství naší přírody?

Autoři: Zdeněk Papoušek
Nedílnou součástí ochrany životního prostředí je ochrana jedinců, populací, stanovišť a přirozeného vývoje druhů, které jsou v důsledku úbytku vhodných biotopů, lidské činnosti, konkurenčních a…

Výjimky, jak dále?

Autoři: Petr Bauer
V poslední době se začalo diskutovat o novele zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) ve věci změny kategorizace zvláště chráněných druhů, přístupu ochrany a způsobu…

Záchranné pěstování Ohrožených rostlin v soukromých zahradách

Možná ochrana ex situ ohrožených rostlinných druhů prostřednictvím místních obyvatel?
Autoři: Hana Pánková, Zuzana Münzbergová, Karel Kříž
Program záchranného pěstování v soukromých zahradách funguje ve švýcarském kantonu Zürich již od roku 1996. Projekt si klade 3 hlavní cíle: 1) vytvořit lokální zdroje genofondu ohrožených druhů…

Chcete chránit přírodu? Učte děti sbírat hmyz!

aneb Od perzekuce sběratelů ke skutečné ochraně biodiverzity
Autoři: Lukáš Čížek, Jiří Řehounek
Ochrana biodiverzity se stala zaklínadlem a také velkým tématem dneška. Má-li být alespoň trochu úspěšná, musíme svou pozornost soustředit na ty části přírody, které jsou ohrožené a hrozí, že je…

Efektivita druhové ochrany ptáků na národní a mezinárodní úrovni

Autoři: Jiří Reif
Je-li druhová ochrana efektivní, mělo by se to na vývoji populací chráněných druhů výrazně projevit. Tuto jednoduchou hypotézu lze i jednoduše otestovat, pakliže máme ovšem data o změnách velikosti…

Marné hledání šablon

Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Přístup k ochraně druhů pomocí legislativních nástrojů se samozřejmě liší mezi zeměmi a můžeme diskutovat, který přístup je v čem lepší. Je ale potřeba také myslet na to, že rozdíly v úspěšnosti…

Co je to druh? O definicích druhu a jejich významu a dopadu

rozhovor s Janem Zrzavým
Autoři: Simona Poláková
Jan Zrzavý působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc. Věnuje se evoluční biologii a fylogenezi živočichů a člověka.

Editorial 1/2018

Autoři: Michael Hošek
Debata k aktuálnosti „stočtrnáctky“ a sní spojené „třistadevadesátpětky“ s důrazem na systém ochrany druhů je jedním z hlavních motivů tohoto čísla.