doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2001-2002 působil na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Od roku 2002 pracuje na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2022 je vedoucím katedry a garantem oboru právo životního prostředí. Rovněž je stálým zahraničním spolupracovníkem Institutu pro právo životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Jana Keplera v rakouském Linci a členem
nadace pro podporu rozvoje tohoto institutu. V roce 2001 založil a dodnes působí jako šéfredaktor časopisu České právo životního prostředí. Je členem České společnosti ornitologické. Odborně se zaměřuje především na oblast vnitrostátního, evropského, mezinárodního a srovnávacího práva
životního prostředí. Specializuje se především na právní úpravu ochrany přírody, krajiny a biodiverzity. Je autorem několika odborných monografií z oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity a ochrany zvířat, např. Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 1.vydání. Nakladatelství Linde, a.s., Praha 2006 nebo Stejskal, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, Nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun, 2013. Dále je spoluautorem řady vysokoškolských učebnic z oblasti práva životního prostředí a je též autorem několika komentářů k zákonům z oblasti ochrany přírody a krajiny či kontroly a regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy.