Ing. Pavel Kolibáč

Absolvent fakulty lesnické, Vysoké školy zemědělské v Brně, obor lesní inženýrství. Od roku 1997 zaměstnanec Agentury ochrany přírody České republiky. Mimo jiné se podílel na realizaci nadregionálního ÚSES, základním mapování krajiny v rámci tvorby systému Natura 2000, tvorbě plánů péče o maloplošná chráněná území atp. Od roku 2006 se věnuje zejména činnostem spojeným se správou lesních majetků státu s právem užívání AOPK ČR, realizaci přírodě blízkého lesnického hospodaření a tradičních forem hospodaření v lesích.