Archiv 4/2019

Ekologický stav mokřadů v době klimatické změny

Autoři: David Pithart, Andrea Kučerová
Na interakci mokřadů a klimatické změny lze nahlížet dvojím způsobem. Mokřady jsou klimatickou změnou silně ovlivňovány a ohrožovány, hůře či lépe se na ní adaptují, případně se neadaptují vůbec,…

Voda v krajině mimo zastavěná území – několik dílčích poznámek k současnému dění - plná verze textu

Autoři: Tomáš Just
Zásadní vodohospodářský problém naší krajiny představuje poškození schopnosti ploch, půd a zemin v povodích zadržovat vodu, související hlavně se zastavováním území a zemědělstvím. Technické úpravy…

Biouhel

Autoři: Jan Káňa
Biochar (česky biouhel) je biomasa, zuhelnělá za účelem aplikace do půdy. Jde tedy o uhlíkatý materiál, který vznikne tepelným rozkladem biomasy bez přístupu vzduchu (pyrolýzou).

Systém sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu v podmínkách ČR

Autoři: Tereza Kochová, Miroslav Havránek
Česká republika se podobně jako ostatní země světa potýká s jednotlivými projevy změny klimatu. Změna klimatu je komplexní fenomén, jehož projevy ovlivňují téměř všechny hospodářské oblasti, lidskou…

Podyjí zas a znova …a kéž už naposledy

Autoři: Lukáš Čížek
Text upozorňující na problémy navržené zonace a péče o NP Podyjí vyvolal konečně závan diskuse, která měla přípravě zonace předcházet. Všem autorům děkuji za jejich reakce.