1/2019

Co jsou souhrny doporučených opatření?

A jsou efektivním nástrojem ochrany lokalit soustavy Natura 2000?
Autoři: Pavlína Kuncová, Tereza Kušnírová
Ochrana biologické rozmanitosti na úrovni Evropské unie je, jak dobře známo, zajištěna především prostřednictvím směrnic na ochranu přírody (směrnice „o ptácích“ 2009/147/ES a směrnice „o…

Vybrané postřehy z praxe k plánům péče o přírodní rezervace a přírodní památky

Autoři: Jaroslav Knotek
Plány péče o přírodní památky a přírodní rezervace jsou v praxi příslušných orgánů ochrany přírody v současnosti již poměrně dobře zavedeným nástrojem. Po právní stránce jsou upraveny v zákoně č. 114…

Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území v praxi orgánu ochrany přírody

Autoři: Radek Kouřík
Plány péče jsou v ochranářské praxi zavedené již velmi dlouhou dobu. Jsou dostatečně podrobně ošetřeny v zákoně o ochraně přírody a krajiny, příslušné prováděcí vyhlášce a metodice zpracované…

Plány péče potřebují odborný pohled i regionální souvislosti

Autoři: Ester Ekrtová
Chceme aplikovat moderní vědecké poznatky do praxe ochrany přírody? Chceme efektivně využívat prostředky k aktivní péči o zvláště chráněná území i jiné přírodně cenné lokality? Jistě, ale často…

Historie plánovací dokumentace v Národním parku Podyjí

Autoři: Lenka Reiterová
Novelou zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) platnou od června 2017 byla všem národním parkům v ČR stanovena povinnost zpracování jednotného plánovacího dokumentu „zásady péče o národní park“. …

Plány péče – formální nutnost nebo objektivní potřeba?

Autoři: Jindřich Chlapek
Managementové plánování nepatří mezi nejoblíbenější činnosti profesionálních ochránců přírody. Zpravidla jej ochranářská veřejnost považuje za nutný krok k otevření možnosti realizace managementových…

Plánování a zajišťování péče o zvláště chráněná území pohledem pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje

Autoři: Radovan Douša
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), vyžaduje, aby každé zvláště chráněné území mělo platný plán péče, jako odborný a koncepční dokument,…

Péče o tetřívka obecného

Autoři: Ondřej Volf
Tetřívek obecný patří v současnosti mezi nejohroženější druhy našich ptáků. Je zřejmé, že konzervativní druhová ani územní ochrana formou ptačích oblastí bez aktivních opatření u nás budoucnost…

Plány péče o CHKO v Gruzii

Autoři: Jindřich Chlapek, Jiří Flousek, Michael Hošek
Pokud je česká ochrana přírody někde činná v mezinárodní rozvojové pomoci, pak je to v Gruzii. Tato pomoc se týká konkrétně zvyšování kapacit velkoplošných chráněných území, především kategorie…

Nová zonace Národního parku Podyjí

Technokratický konstrukt úředníků, nebo účinný nástroj ochrany biodiverzity?
Autoři: Lenka Reiterová, Tomáš Rothröckl
V září 2018 zapadla ve společenském dění „okrajová” tisková zpráva, že Rada Národního parku Podyjí projednala návrh „nové” zonace svěřeného území a velkou většinou schválila všeobecnou dohodu o tomto…